การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อ "การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" โดย คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่