การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ”

9 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Friday KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีคุณรสลินดา แอลเล็น พนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์) และคุณอัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่