คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ

28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

              รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ชั้นสามัญ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,694 หน่วย ให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่