พิธีเปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 The 18th Siam Physics Congress 2023 (SPC 2023)

16 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (Siam Physics Congress 2023: SPC 2023) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ Empress Grand Hall ศูนย์การประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางด้านฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานการศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และ Oral Presentaton ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. Physics Innovation and Education 2. Astronomy, Astrophysics and Cosmology 3. High energy and Particles physics and Field theory 4. Atomic, Molecular and Nuclear physics 5. Thermodynamics, Fluids and Statistical physics 6. Quantum physics and Quantum information theory 7. Mathematical, Computational and Numerical physics 8. Condensed matters and Material physics 9. Biophysics, Radiation, Plasma and Nano-physics 10. Optics and Photonics and Instrumentations
แกลลอรี่