มช. พลิกโฉมล้านนาวิถีเดิม สู่ล้านนาสร้างสรรค์ เดินหน้าเป้าหมายพัฒนาเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

22 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของวัฒนธรรมล้านนา เป็นศูนย์รวมของผู้รู้ ผู้สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศาสตร์และศิลป์ของอารยธรรม การให้ความสำคัญต่อการสืบสานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้วัฒนธรรมล้านนาสามารถคงอยู่และเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดยุทธศาสตร์เชิงรุก “ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการ 4 ด้าน คือ รวบรวมองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒธรรมล้านนา สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาใน SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนำความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและภูมิสังคมมาทำให้เกิดการร่วมสมัย ผ่านแนวคิด 5E คือ การสร้างประสบการณ์และความสนใจอยากเรียนรู้ (Experience) เพื่อการทดลอง ลงมือทำเวิร์กชอป (Experiment) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ (Exchange) จึงต้องมี การแสดงผลงาน(Exhibition) ต้องทำให้คนสนใจและสร้างให้เกิดอีเวนต์ (Event) ซึ่งทุกการทำงานจะเชื่อมโยงไปกับ Lanna Festival and Forum เป็นการนำผลงานมาแสดง มีผู้รู้มาสร้างแรงบันดาลใจสู่การ สร้างมูลค่าและทำให้เกิดการอบรมสร้างคอร์สเรียนรู้ตลอดชีวิต(Live long Learning) ผ่านเว็บไซต์ creativelanna.cmu.ac.th เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงของแหล่งข้อมูล

หลายโครงการถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาล้านนา เช่น โครงการสืบสานและพัฒนางานหัตกรรม โครงการศิลปกรรมชุมชน เป็นต้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงความล้ำค่าของความเป็นล้านนาในเชิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม ขับเคลื่อนโครงการเชิงบูรณาการมุ่งทำวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชน ได้แก่ การท่องเที่ยวล้านนาลองสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา รวมถึงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรุ่นใหม่(Startup) นำไปสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการล้านนาสร้างสรรค์ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของนักวิจัยให้เข้ากับนวัตกรรมออกไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อใหม่เพื่อนำสิ่งที่ล้ำค่าในอดีตออกสู่สายตาผ่านทาง Digital Archives ตลอดจนการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อนำอัตลักษณ์ล้านนาออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลก


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์และไม่สูญหาย ต่อยอดภูมิปัญญาทั้งมิติของคุณค่า ให้สามารถคงอยู่สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยตอบสนองต่อวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกตามตัวชี้วัดใน SDG 11 ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

แกลลอรี่