การประชุมวิชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (CMVC2020)

15 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน การประชุมวิชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 หรือ CMVC2020 ภายใต้หัวข้อหลัก “Multisystemic Diseases” โดยแบ่งเป็น การสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ด้านคลินิกสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และการสัมมนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย การปาฐกถา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. การรายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2563 การบรรยายด้านคลินิกช้างและสัตว์ป่า คลินิกสุกร รวมถึงกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามพันธกิจ “บริการวิชาการที่เป็นเลิศ” (Service Excellence) ในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เป็นการยกระดับการให้บริการวิชาการเพื่อก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพสัตว์ของภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพสัตว์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค อันจะนำไปสู่การเกิดสุขภาวะในสัตว์ที่เอื้อต่อสังคมและเศรษฐกิจปศุสัตว์ของประเทศไทยต่อไป
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่