คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 2) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวนรวมทั้งสิ้น 354 คน โดยเข้าทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในหลักสูตร Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 73 คน หลักสูตรการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 71 คน และ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 210 คน ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง 7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2189