ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

แนะนำการรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค และแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ดำเนินรายการ: นางสาวศศิรินทร์ อธิมา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะ แนะนำหลักสูตร, โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา แนะนำการลงทะเบียน โดย นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา โดย นางสุทธิณี อินถา หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แนะนำช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ:นางสาวศศิรินทร์ อธิมา วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: เกษตร มช. 63

แกลลอรี่