บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่การต่อยอดผลงานวิจัยชิงพาณิชย์”

29 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่การต่อยอดผลงานวิจัยชิงพาณิชย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธาน วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom

แกลลอรี่