มิตซูบิชิ เอเชีย (ประเทศไทย) เข้าพบทีมบริหารวิศวฯ มช. สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิชาการ กิจกรรมนักศึกษา หรือวิชาชีพ

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) CO., LTD. ได้แก่ คุณสิรินันท์ ศรีสันติเวศน์ HR Manager, คุณดนุชภัทร์ ว่องส่งสาร Senior HR officer และคุณชณิดาพัฒน์ ตันบวรไชยเจริญ HR officer เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ หลักสูตร ครอบคลุมถึงกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพหรือกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของนักศึกษารวมถึงบัณฑิต โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น.
แกลลอรี่