คณะวิทย์ ม.เชียงใหม่ เปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO) เฟ้นหาตัวแทนไทยสู่โอลิมปิกโลก

9 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทย์ ม.เชียงใหม่ เปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)
นำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันโอลิมปิกโลก
9 – 13 พ.ค. 67

9 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad (21st TMO) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ครู อาจารย์ และนักเรียนผู้แทนศูนย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ

ภายในงานจะมีการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจนการนำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมเชิงสันทนาการเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 16 ศูนย์ นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก สสวท. พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์ รวมทั้งนักศึกษาพี่เลี้ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 246 คน

สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ นับเป็นสาขาแรกที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ 2532 โดยในประเทศไทยมีการจัดแข่งขันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการก็ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะ มีความสามารถสูงสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต และหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมไปแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมกันผลักดันให้เด็กไทยให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้ทัดเทียมนานาประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook : TMO 21 & Math Festival 2024 หรือเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/TMO21

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

แกลลอรี่