ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

19 กันยายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา