การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจผู้บริหาร โครงการ Mini MIO (Mindfulness in Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร

23 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจผู้บริหาร โดยคณะฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Mini MIO (Mindfulness in Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณโสภณ จุโลทก วิทยากรพี่เลี้ยงของโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของการนำสติไปใช้ในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของการฝึกสมาธิและสติในแนวจิตวิทยาได้ และเรียนรู้แนวทางการนำสติไปปรับใช้ในการทำงานให้เป็นวิถีหน่วยงาน รวมถึงได้ร่วมกันกำหนดหน่วยงานนำร่องและตัวชี้วัดผลกระทบ (Impacts) ที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่