อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอนิเมชันแบบ 2D เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอนิเมชันแบบ 2D เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชันให้กับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีอาจารย์ ดร. นภ คงดี และอาจารย์ คงทัต ทองพูน อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่