ภาควิชากิจกรรมบำบัด ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ณ รร.บ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์ นักกิจกรรมบำบัด และนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 2 ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนชั้นประะถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมความคิดความเข้าใจ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และสุขภาวะของโรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยการดำเนินกิจกรรมของภาควิชากิจกรรมบบำบัด จำนวน 3 ครั้ง ในวันพุธที่ 23, 30 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพระนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่