หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) CMUBS จับมือเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประกวดแผนการตลาดโดยนักศึกษา M.B.A. นำองค์ความรู้ในห้องเรียนต่อยอดสู่การใช้งานจริง

25 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร.เรนัส เสริมบุญสร้าง ประธานกระบวนวิชาด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)นำทีมร่วมวางแผนกับคุณฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคุณสรัลรัศมิ์ ธัญญวัฒโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการตลาดและการประกวดแผนการตลาดสำหรับนักศึกษา M.B.A. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้นักศึกษา M.B.A. จะได้รับข้อมูลจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสำหรับพัฒนาแผนการตลาด เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริงต่อไป โดยแผนงานดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐและเอกชน ตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจด้านการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับภาคธุรกิจและสังคม

แกลลอรี่