นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มีการแบ่งเป็น 6 กลุ่มเพื่อกระจายการฝึกงานโดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตประจำให้ความรู้และฝึกทักษะในทุกกลุ่มฝึกงาน โดยมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ชี้แจงรายละเอียดการฝึกงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่