การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Service Excellence

16 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานอบรม Service Excellence ระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2566 จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำหรับให้คณาจารย์และบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเพิ่มพูนเทคนิคการให้บริการที่ตรงใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี Senior Marketing & Technical Manager บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่