อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร. อรณี ศรีนวล สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ฐกร จันทะดี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
  3. อาจารย์ ดร.จิรกมล เส็งกิ่ง สังกัดคณะแพทยศาสตร์
  4. อาจารย์ นพ.ชานน สีหะกุลัง สังกัดคณะแพทยศาสตร์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ธีรัช สว่างปัญญางกูร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
  6. อาจารย์ ทพ.ดร.เอธัส อำพนนวรัตน์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
  7. อาจารย์ ดร. รามณรงค์ วณีสอน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เป็นทุนที่มุ่งเน้นการผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศต่อไป.
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/rac.cmu/posts/pfbid02pFdMatm8cqvV97Ro1jLLAV5EnqWrnfBdY2kbShpjSBf2JJndC6fTnxCrkT3G9Bwrl
แกลลอรี่