พิธีดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ อาจารย์อาวุโส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อาวุโสทุกท่านกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
แกลลอรี่