สำนักหอสมุดปิดพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

สำนักหอสมุด

      ประกาศปิดพื้นที่บริการ ณ อาคารสำนักหอสมุด เนื่องด้วยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาใช้บริการระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุด เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. และจังหวัดเชียงใหม่

       จึงขอปิดพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตลอดจนให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้สังเกตอาการผู้เข้ามาใช้บริการ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ให้กรอกข้อมูล ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19 และสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติ สามารถเข้ากรอกแบบประเมินความเสี่ยงและขอรับการตรวจหาเชื้อ ได้ที่ https://cmu.to/Self-ScCoV19

แกลลอรี่