คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 นโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุม หารือ ด้านงานวิจัย (ICDI research cafe)

6 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าพบปะบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 นโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุม หารือ ด้านงานวิจัย (ICDI research cafe) ได้มีการกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และนำสเนอแผนงานวิจัย และบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ICB 1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่