Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)

27 สิงหาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดประชุมโครงการ “Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)” โดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่