ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มช. จับมือบริษัทคู่ความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา

15 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


            ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา กับ บริษัทคู่ความร่วมมือเอกชน จำนวน 5 ฉบับ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากข้าวล้านนาที่พัฒนามาจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย

            บริษัท อานันทพร จำกัด ลงนามโดย คุณรชฏ อึ้งอภินันท์ รองประธานบริษัท สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการจัดการข้าวในแปลงนาให้มีคุณค่าโภชนาการสูงโดยใช้เทคโนโลยีการเติมสารสำคัญในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าว
            บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด ลงนามโดย คุณจิรทีป ปันธิ กรรมการบริษัท สร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากสารสกัดข้าวล้านนาคุณภาพพิเศษสูง
            บริษัท อาชนวัฒน์ จำกัด ลงนามโดย คุณอรสิรี จินดาทัต และคุณภาวิตา งามศรี ผู้แทนรับมอบอำนาจจากบริษัท สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์จากฟางข้าวและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ รวมถึงด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามโดย นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาเยื่อฟางข้าวสำหรับการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
            บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด ลงนามโดย คุณศิลปชัย อรัญยะนาค ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมมือกันในด้านการวิจัยและการพัฒนาอาหารสุขภาพจากข้าวคุณภาพพิเศษสูง

            การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทคู่ความร่วมมือข้างต้น นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และสามารถรักษาทรัพยากรท้องถิ่นพันธุ์ข้าวล้านนาให้คงอยู่และเป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของศูนย์วิจัยข้าวล้านนาที่ระบุว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยและใกล้เคียง ผ่านการดำเนินงานในการวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวล้านนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ให้มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ กระบวนการปลูกที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาเสถียรภาพผลผลิตและคุณภาพพิเศษต่าง ๆ ในพันธุ์ข้าวล้านนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวล้านนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์จนสามารถเกิดประสิทธิผลต่อเกษตรกรชาวนาต่อไป

รายละเอียดประกอบข่าว : ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่