คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สังกัดคณะฯ ในโอกาสได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก " World's Top 2% Scientists 2022 "

20 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ประเภn Career-long data are updated to end-of-2021
1. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ สาขา General & Internal Medicine (Urology & Nephrology)
2. ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ สาขา General & Internal Medicine (Tropical Medicine)
3. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สาขา General &Internal Medicine (Dermatology & Venereal Diseases)
4. ศ.ดร.เวช ชูโชติ สาขา General & Internal Medicine (Tropical Medicine)
5. ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล สาขา Oncology & Carcinogenesis (Medicinal & Biomolecular Chemistry)

ประเภn Single year impact 2021 (citation impact during the single calendar year 2021)
1. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ สาขา General & Internal Medicine (Urology & Nephrology)
2. ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สาขา Cardiovascular System & Hematology
3. ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ สาขา General & Internal Medicine (Psychiatry)
4. ศ.พญ. ณหทัย วงศ์ปการันย์ สาขา General & Internal Medicine (Psychiatry)


ข้อมูลโดย
Elsevier Bv ELSEVIER
Stanford University
ที่มา
Ioannidis, John P.A. (2022), '"September 2022 data-update for "Updated science-wide author
databases of standardized citation indicators"", Mendeley Data, V4, doi: 10.17632/btchsktzyw.4
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2022
Published: 10 October 2022| Version 4
https://elsevier.digitalcommonsdata.com /datasets/btchxktzywhttps://elsevier.digitalcommonsdata.com/research-data/


แกลลอรี่