ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์ อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล และอาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุธษดี ศิริแสงตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Sandbox ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) และเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่