วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม "Second Online Joint Environmental Cleanup Event" ร่วมกับมหาลัยในเครือข่ายนานาชาติ ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)

28 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกับบุคลากรและนักศึกษา ร่วมประชุมงาน Second Joint Online Environmental Cleanup พร้อมกับมหาลัยเครือข่าย National Chaiyi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Kahawa University (ประเทศญี่ปุ่น) และ Universiti Brunei Darussalam (ประเทศบรูไนฯ) โดยแต่ละมหาลัยได้จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกัน ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Cloud Meeting เพื่อรายงานผลและหารือร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทนาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน
แกลลอรี่