วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

15 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วยหน่วยบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในสังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัลและผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมและมีความรู้ความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 รวมถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้อง ICB 1102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
แกลลอรี่