จัดแสดงบูธนิทรรศการโปรโมทหลักสูตร ในโครงการ "Students Innovation Project Exhibition 2023"

5 มีนาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการสำหรับโปรโมทหลักสูตร
และการรับนักศึกษาเรียนต่อในรอบ Admission รอบที่ 3 ของปีการศึกษา 2567 ที่โครงการ
"Students Innovation Project Exhibition 2023" (Open house2023)
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

โดยผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรมีนักศึกษา 20 ท่านและคณาจารย์จำนวน 5 ท่าน
ซึ่งข้อเสนอแนะนักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจในหลักสูตรของคณะส่วนใหญ่
เป็นประเด็นในเรื่องของจำนวนรอบที่รับสมัครสำหรับวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) มีเพียง 1 รอบเท่านั้น
และจำนวนที่เปิดรับมีจำนวนที่น้อย ส่งผลให้รอบอื่นๆ ทั้งก่อนหน้าและหลังจากรอบในข้างต้น อย่างเช่น รอบแฟ้มสะสมผลงานและรอบโควต้า
สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในข้างต้นไม่มีสิทธิสมัครสอบได้
อีกทั้งยังมีประเด็นในเรื่องของผลการเรียนและวิชาที่ต้องสอบที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการรับสมัคร

ซึ่งกลุ่มผู้นำเสนอหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ในข้างต้น
แจ้งไปยังฝ่ายรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป
แกลลอรี่