พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) SONGKHLA Creative City Lab ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์


 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 – 19.30 น. 
ณ บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ ถนนรามัญ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
พิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะสร้างพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ และบูรณาการการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านพื้นที่กลาง SONGKHLA Creative City Lab ซึ่งเป็นการหนุนเสริมพลังให้พื้นที่สงขลาใด้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองจังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเมืองสงขลา รวมถึงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา  ที่ผสานกับความคิดสร้างสรรค์  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แกลลอรี่