หารือการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และโครงการสหกิจศึกษา

16 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เพื่อหารือเรื่องการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และโครงการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่