พร้อมใช้งาน! 2 นวัตกรรมทางการแพทย์จากทีมบีมี่ส่งมอบสู่โรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาแล้ว

15 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

          รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEi) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมบีมี่ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยจากสถาบันฯ เดินทางไปส่งมอบ “เครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMU Smart Weight Balance Device)” ให้แก่ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จำนวน 5 เครื่อง และ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่องเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและฝึกสมดุลร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) นอกจากนี้ทีมบีมี่ได้ส่งมอบ “เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency)” ให้แก่โรงพยาบาลสันทรายเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตภาคเหนือต่อไป

          CMU Smart Weight Balance Device และ CMUgency เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ “การพัฒนาเครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย” และ โครงการ “การสร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) และเครื่องระบุพิกัด (CM-GPS)” ตามลำดับ ซึ่งทีมบีมี่ได้ดำเนินงานภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้มอบมาทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ) หรือ Smart Emergency Care Service Integration : SECSI"

แกลลอรี่