พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.จารุวรรณ คนมี และ ผศ.ดร.น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา พะยูน เต่าทะเล ฯลฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคภัยทั้งจากสัตว์สู่มนุษย์และจากมนุษย์สู่สัตว์ การส่งเสริมงานด้านบริการสุขภาพสัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันต่อไป
แกลลอรี่