ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
(ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ที่ 3267/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
แกลลอรี่