พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ขอบคุณร่างอุทิศสัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษา อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ ในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ยังได้มีการเชิญเจ้าของสัตว์ร่างอุทิศร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงสัตวเลี้ยง ก่อนนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธี

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=103 

แกลลอรี่