พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

25 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเก่าร่วมพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน
เรือนเดิมแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เป็นที่ร่วมกันวางแผนเตรียมการก่อตั้งของคณะผู้ก่อตั้ง นำโดย ฯพณฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เวลา 15.45 น.
               สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผลงานวิชาการด้านล้านนาของคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อคราวเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในปี พ.ศ. 2528 อาคารเรือนเดิมจึงเป็นทั้งสำนักงานและห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท เรียบเสมือนศูนย์บัญชาการผลิตผลงานทางวิชาการด้านล้านนา และมีการรวบรวมผลงานทางวัฒนธรรมล้านนาระดับชาติจากนักวิชาการหลากหลายแขนง หลายสถาบัน
              โครงการสำคัญที่รวมพลังทางปัญญาของคณาจารย์ด้านล้านนา ณ เรือนเดิมแห่งนี้คือ โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย (การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อัคนิจและคณะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น เริ่มโครงการเมือ พ.ศ. 2528 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2536 อีกโครงการที่สำคัญคือโครงการสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์ อุดม รุ่งเรืองศรี และคณะ
               นอกจากนี้อาคารเรือนเดิมยังเป็นสถานที่ที่นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ e-book เพื่อเก็บรักษาเอกสารโบราณของล้านนาและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาคารเรือนเดิม ที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่วงรวบรวมและผลิตผลงานทางวิชาการล้านนา จึงได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกถึงบูรพชนผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคารเรือนเดิมแห่งนี้
                ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่