ต่อยอดแสงหลวง ได้รับรางวัล WOW (Wonder of Well-Being Awards)

28 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล WOW (Wonder of Well-Being Awards) จากผลงาน “ต่อยอดแสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมแสงเพื่อเติมเต็มยอดองค์เจดีย์หลวง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ สวนเบญจกิติ
.
รางวัล WOW 2022 Awards (Wonder of Well-Being Awards) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและเผยแพร่โครงการที่มีการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเมืองและประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากโครงการที่พัฒนารูปแบบทางด้านกายภาพ เช่น อาคาร ที่อยู่อาศัย และโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสังคม วัฒนธรรมและองค์ความรู้

.

ขอขอบคุณภาพจาก WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่

แกลลอรี่