การอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567

26 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE) ได้จัดการอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (Chemical & Hazardous Waste Management and Laboratory Safety, Chiang Mai University 2024) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมาบรรยายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการจัดการสารเคมีหรือของเสียอันตราย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกันและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องปลอดภัยต่อไป ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่