เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชันและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center - CSIC) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชันและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center - CSIC) ณ สำนักใหญ่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยศูนย์ฯดังกล่าวเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมระดับโลก อันทันสมัย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ รวมถึงออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์โซลูชันและแอปพลิเคชันด้าน ICT โซนจัดแสดงภายในศูนย์ได้รวบรวมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันดำเนินการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี 5G เนื่องจากเทคโนโลยี 5G เป็นกุญแจสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและการสร้าง 5G อีโคซิสเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงสร้างการเติบโตทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และได้การหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Abel Deng, CEO of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G สำหรับภาคการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโครงการ Huawei ASEAN Academy กับมหาวิทยาลัยในอนาคต
แกลลอรี่