เสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ”

17 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้  อาทิ  รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค , รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ,รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการเสวนา
แกลลอรี่