สำนักหอสมุด มช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

17 มกราคม 2565

สำนักหอสมุด

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

        ข้าพเจ้า นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานตามภารกิจของสำนักหอสมุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
        ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารจะมุ่งมั่นนำองค์กร โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้แก่บุคลากร ดำเนินภารกิจทุกด้านด้วยความสุจริต ส่งเสริมให้เกิดระบบการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อมุ่งสู่การรวมพลังป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 
        จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

แกลลอรี่