พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนและวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลให้แก่จิตอาสาของวัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี
แกลลอรี่