อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรมสื่อ” จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานพิธีมอบรางวัลการประกวด "TMF Media Innovation Awards 2021"

28 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลบุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรมสื่อ” จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานพิธีมอบรางวัลการประกวด "TMF Media Innovation Awards 2021" ภายใต้แนวคิด Creativity Sustainability Future เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่นำไปขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม เป็นพื้นที่รับฟังความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความร่วมมือในเครือข่ายภาคีและพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดงานที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะส่งผลดีต่อสังคม ทั้งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกิดการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
https://fb.watch/bZ7FRmqvAN/


ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ 

www.itnews24hrs.com ที่ https://cmu.to/-ZXWY
ข้อมูลโดย : Faculty of Public Health Chiang Mai University https://www.facebook.com/CMUMPH/
แกลลอรี่