"หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลงพื้นที่บริการชุมชน ออกตรวจเส้นฟอกไตให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ ห้องไตเทียมตามโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน "

17 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และหัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำทีมลงพื้นที่บริการชุมชน ออกหน่วยตรวจเส้นฟอกไต ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา (13-16 พฤษภาคม 2565) ณ ห้องไตเทียม ตามโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ร่วมทั้งสิ้น 3 ศูนย์ฟอกไต ประกอบด้วย ห้องไตเทียม รพ.แพร่คริสเตียน จังหวัดแพร่ ศูนย์ไตเทียมคลินิกเวชกรรมเมดแคร์ จังหวัดแพร่ และห้องไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน การบริการตรวจในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เข้ารับบริการตรวจรวมทั้ง 3 ศูนย์ฟอกไตทั้งสิ้นจำนวน 175 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ


     การลงพื้นที่บริการชุมชนในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจเชคสภาพการทำงานของเส้นฟอกไตให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล แบบเชิงรุก จากการลงบริการชุมชนในครั้งนี้ก็ทำให้ทราบว่าในผู้ป่วยบางรายขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตมานานกว่า 10 ปี โดยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตเกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำกัดในการเดินทางมาหาหมอ ณ โรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้ อีกทั้งตามโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่มีจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง


     การออกหน่วยตรวจครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อีกทั้งการออกบริการครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระที่สถาบันฯ ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ซึ่งจุดประสงค์ของการให้บริการดังกล่าวคือ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเส้นฟอกไตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถทำการรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเส้นฟอกไตมีปัญหา

  

  

แกลลอรี่