สาขาวิชาประถมศึกษา ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.B.T.C. รุ่นที่ 3/2562

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 3/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา กล่าวรายงาน และ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายราชสดุดี โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 100 คน ร่วมการอบรม ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 นี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในจุดหมาย หลักการ วิธีการ และกระบวนการทางลูกเสือ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สามารถนำไปจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตแก่ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แกลลอรี่