พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการงานจัดทำเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ โดยมีรศ.ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้และการปฏิบัติการออกแบบของคณะฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการประดิษฐ์และก่อสร้างจากหุ่นยนต์ (ARCH Fab Lab) และห้อง CLIC Maker Space อีกด้วย
แกลลอรี่