ENG CMU X REAL BPM Company Limited X Altair Engineering มุ่งหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

1 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Vincent Leconte, Senior Director Electrification Solutions พร้อมด้วย Mr.Satish Ramakrishna, Director Global Academic Program บริษัท Altair Engineering และ ดร.แสงกล้า เครือวัลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเรียล บีพีเอ็ม จำกัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท Altair Engineering และบริษัทเรียล บีพีเอ็ม จำกัด ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการหรืออบรมแก่หน่วยงานภายนอก

โดย บริษัทเรียล บีพีเอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้านการขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร และเป็นพาร์ทเนอร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท Altair Engineering ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรม Altair Simulation Suite มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และ Data Analytic ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได้หลายสาขาวิชา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ เหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นต้น
แกลลอรี่