ศิษย์เก่าแมสคอม รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่น

9 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับคุณอณัญญา ตั้งใจตรง ศิษย์เก่าแมสคอม รหัส 24 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่น" ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่