การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย ภาคการศึกษาที่ 2/2566

6 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 9-19 ต.ค. 2566

กรอกคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-transfer/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8920

แกลลอรี่