มช. ลงนามร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) พัฒนาวิชาการ

24 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ พัฒนาวิชาการ แบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาการเศรษฐกิจการพาณิชย์ พร้อมด้วย นางนที ชวนสนิท เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) ร่วมลงนามฯ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ นั้นจะมีร่วมมือกันในด้านการบูรณาการทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยรวมถึงประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลังอุตสาหกรรม และการลงทุน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
แกลลอรี่